Sports World

10:00 PM

Host: RJ Zobair

RJ Sakib

Telecast: Shahriar Fardin

Graphics: Abdul Hafiz Tamim